קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה

קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה

לרגל המצב פרסם משרד הבריאות הוראת שעה בנושא קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה והנחיות לעובדים ולמעסיקים. החוזר בשם תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש 2019 בידוד בית הוראת שעה התש"ף 2020 בעמוד זה הנוסח המלא של החוזר ואישור מחלה עצמי ( תעודת מחלה ) לעובדים שכירים הנמצאים בבידוד

בהמשך העמוד – הורדה לנייד ולמחשב אישור תעודת מחלה לבידוד קורונה מאת משרד הבריאות 

נוסח חוזר ימי מחלה זכאות נוספת 14 יום בידד קורונה 

  1. הריני ליתן בזאת תעודת מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 ,וזאת לכל עובד שנעדר מעבודתו עקב שהיה בבידוד בהתאם להוראות צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש 2019 בידוד בית הוראת שעה, התש"ף-2020 להלן: "צו בריאות העם" או "הצו"
  2. תעודת מחלה זו תעמוד בתוקפה ביחס לעובד שביקש זאת ממעסיקו וזאת בהתאם להצהרת העובד, בה יפורטו שם, ת.ז והתקופה בה לא מסוגל העובד להגיע לעבודה עקב הבידוד נוסח ההצהרה מצורף כנספח למסמך זה.  משך תוקפו של אישור ההיעדרות לרגל המחלה, יהיה תואם את תקופת ההיעדרות המתחייבת ביחס לעובד לפי הוראות הצו.
  3. אישור כאמור בסעיף 1 לעיל, יבוא במקום צורת תעודת המחלה כהגדרתה בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה נהלים לתשלום דמי מחלה תשל"ז-1976 להלן: "תקנות דמי מחלה"
  4. ביום 02/02/2020 נחתם ופורסם ברשומות צו בריאות העם. הצו קובע הוראות מגבילות שיחולו ביחס למי שעלולים להביא להתפשטות המחלה, כאמור בצו, והכל על מנת למנוע הדבקה בנגיף בישראל על ידי קביעת חובת בידוד.

בהמשך העמוד – הורדה לנייד ולמחשב אישור תעודת מחלה לבידוד קורונה מאת משרד הבריאות 

  1. לפי הצו, חובת הבידוד חלה על: א. כל אדם שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל. ב. מי שהיה במגע הדוק עם חולה כמפורט בצו. ג. מי שרופא קבע לגביו כי היה במגע הדוק עם חולה ב-14 הימים האחרונים וישהה בבידוד.
  2. עוד מגדיר צו בריאות העם את תנאי הבידוד, וקובע כי הבידוד יהיה לתקופה של 14 ימים ממועד השהייה האחרונה בסין לחוזר מסין או 14 ימים מיום המגע האחרון עם חולה. קישור לצו בריאות העם נגיף הקורונה החדש 2019בידוד בית הוראת שעה  התש"ף – 2020 ( מצב להורדה בסוף העמוד  ) קישור לדף מידע בנושא נגיף קורונה החדש ובו מופיעות ההנחיות המפורטות שפרסם משרד הבריאות ומתעדכנות מעת לעת.
  3. בהמשך להוראות הצו, ניתנת בזאת תעודת מחלה שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על העובד, על פי המועדים הקבועים בצו וכפי שפירט בהצהרתו. ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה בסין במהלך 14 הימים האחרונים לפני הגעתו לישראל, תצורף להצהרה הוכחה על כך.
  4. מובהר כי עובד ששהה בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם והצהיר בפני מעסיקו על כך, לא יידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה 2 לתקנות דמי מחלה.
קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה

קורונה חוזר משרד הבריאות אישור מחלה

 

[wpforms id="3264" title="false" description="false"]

/https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus