משיכת פיצויים טופס משיכת כספים

טופס משיכת כספים מקפת פדיון פיצויים מקפת טיפים למשיכת כספים 

ניתן להדפיס או להוריד את טופס משיכת כספים מקפת פדיון פיצויים מקפת

חשוב לדעת ומצויים בטופס שמשיכת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה תקטין בעתיד את הפנסיה 

על מנת לבצע פדיון פיצויים יש לסמן – אני מבקש למשוך את הכספים ששולמו על–חשבון פיצויים לחשבוני בקרן הפנסיה, בהתבסס על הודעת מעסיקי שנמסרה לכם.
מצורף בזאת אישור מפקיד שומה לפטור ממס אם לא צורף אישור כאמור, מכספים חייבי מס במשיכה ינוכה מס בהתאם לטופס 161 ובכפוף לחוק

 

טופס משיכת כספים מקפת פדיון פיצויים מקפת

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מנהלים מגדל – טופס 11

טופס משיכת כספים מקפת פדיון פיצויים מקפת טיפים למשיכת כספים 

ניתן להדפיס או להוריד את טופס משיכת כספים מקפת פדיון פיצויים מקפת

חשוב לדעת ומצויים בטופס שמשיכת כספי הפיצויים מקרן הפנסיה תקטין בעתיד את הפנסיה 

על מנת לבצע פדיון פיצויים יש לסמן – אני מבקש למשוך את הכספים ששולמו על–חשבון פיצויים לחשבוני בקרן הפנסיה, בהתבסס על הודעת מעסיקי שנמסרה לכם.
מצורף בזאת אישור מפקיד שומה לפטור ממס אם לא צורף אישור כאמור, מכספים חייבי מס במשיכה ינוכה מס בהתאם לטופס 161 ובכפוף לחוק

 

טופס משיכת כספים מקפת פדיון פיצויים מקפת