מענק לעבודה נדרשת טפסים

מענק לעבודה נדרשת טפסים


טופס תביעה לתשלום מענק (1521) * טופס אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (1502)  * טופס אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת / מועדפת (1520) * טופס אישור העסקה לטיפול וסיוע בבית (1505)


מימוש זכויות ביטוח לאומי 

תנאי קבלת מענק עבודה מועדפת ביטוח לאומי 

תקופת עבודה 

 שישה חודשים מלאים לפחות שהם 150 ימי עבודה לפחות  רצופים או לא רצופים באחת או יותר מהעבודות שהוכרו כעבודות נדרשות, וזאת במהלך שנתיים  24 חודשים מיום שהשתחררת משירות סדיר.

נוכחות בעבודה מועדפת ורציפות העסקה 
העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג בענף שבו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום. בכל מקרה של עבודה בהיקף נמוך מכך יש לפנות לבירור בסניף המוסד לביטוח לאומי במקום מגורייך.

מענק חלקי לעובדים בחקלאות 

בעבודה בתחום החקלאות אפשר לעבוד 4 חודשים לפחות  100 ימי עבודה לפחות ולקבל מענק חלקי

ימי חופשה ומילואים לצורך מענק עבודה מועדפת

ימי חופשה, ימי מחלה וימי מילואים לא נספרים כימי עבודה.

שירות מילואים שנתיים שלאחר שחרורך משירות סדיר, תוארך התקופה שבה באפשרותך לעבוד בעבודה נדרשת כאורך תקופות המילואים המצטברות

 אם במקום עבודתך מקובל שבוע עבודה של 5 ימים, ועבדת 5 ימים בשבוע, ייחשב כאילו עבדת 6 ימי עבודה בשבוע לעניין צבירת ימי עבודה.

 

טופס מענק עבודה תביעה לתשלום מענק (1521)

תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת / נדרשת" (כולל שירות לאומי ושירות לאומי אזרחי)  

חובה לצרף לטופס זה
⊗ צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מהצבא , המעיד על תאריך שחרור משירות חובה. אישור מאגודה מורש ה שהפנתה להתנדבות לשירות לאומי או אישור מרשות השירות הלאומי – אזרחי עם ציון תאריכי תחיל ת השירות וסיומו.
⊗ אישור/י המעביד/ים בדבר מקום העבודה (המפעל/החברה) וסוג העבודה שביצעת, יש לציין את תקופת העבודה, מספר ימי עבודה והשכר לכל חודש בנפרד (לפחות שישה חודשים מלאים). העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, כנהוג בענף בו אתה עובד, ככלל 8 שעות עבודה ביום.
⊗  אם התחלת לעבוד בעבודה שבעבורה אתה תובע את המענק , לאחר שחלפו 12 חודשים ממועד סיום שירות חובה שירות לאומי או שירות לאומי – אזרחי, ולפני כן עבדת בעבודה אחרת או שירת בצבא קבע – עליך להמציא אישור/י המעביד/ים (או תלושי שכר) בדבר תקופת העבודה או שירות הקבע, ובו פירוט מספר ימי העבודה או השירות והשכר שקיבלת בכל חודש

תביעה לתשלום מענק עבודה נדרשת חייל משוחרר

טופס אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי (1502) מענק עבודה נדרשת 

טופס זה יש למלא על ידי מעסיק עבור מענק עבודה נדרשת. הוא מהווה  אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי לשוהים במוסדות לצורך מענק עבודה נדרשת

טופס אישור העסקה בטיפול וסיוע אישי 1502מענק עבודה נדרשת 

טופס מענק עבודה נדרשת אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת  מועדפת (1520)

אישור המעביד על עבודה ושכר עבודה נדרשת / מועדפת

טופס עבודה נדרשת עבודה מועדפת אישור המעסיק

טופס אישור העסקה לטיפול וסיוע בבית (1505) עבודה נדרשת עבודה מועדפת

הטופס מיועד לחיילים משוחררים שעבדו בעבודה מועדפת בטיפול וסיוע אישי בבית, והם נדרשים לצרף לטופס התביעה למענק גם טופס זה.

 

טופס מענק עבודה נדרשת אישור העסקה בטיפול

מימוש זכויות ביטוח לאומי החזרי מס הכנסה לשכירים השאירו פרטים לקבלת שירות מנצח בנושא תביעות ביטוח לאומי וועדה רפואית ביטוח לאומי הכנת טופס תביעה ביטוח לאומי 

[si-contact-form form='1']