הוצאה לפועל תצהיר להורדה טפסים רשות הגבייה והאכיפה

הוצאה לפועל תצהיר להורדה טפסים רשות הגבייה והאכיפה

אחד הטפסים החשובים של רשות האכיפה והגבייה נקרא הוצאה לפועל תצהיר להורדה. מדובר בטופס שבו החייב מגלה לרשות נושאים כלכליים הקשורים לתחום הכספי כלכלי. הסברים וטופס להורדה מאתר הטפסים המרכז של ישראל.  מהיכן ניתן להוריד טפסים של רשות האכיפה והגבייה?. מסוף עמוד זה. 

סעיפים והסברים הוצאה לפועל תצהיר להורדה 

מדובר בטופס פשוט יחסית אך בעל משמעות רבה. את מרבית הנתונים המשמעותיים מספק מגיש הטופס לרשות האכיפה והגבייה. 

החל הראשון הוא הקדמה. אלו פרטים יש להגיש בחלק זה?. 

יחתם בפני עו"ד או עובד לשכת ההוצאה לפועל
אני הח"מ………………………………………… בעל ת.ז ……………………………………………………………….

הגר בכתובת …………………………………………………………………………….. לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כך, מצהיר/ה, בזה בכתב כדלקמן.

בחלק השני של הטופס ניתן מקום למגיש להסביר ולפרט את הנושאים שברצונו להציג בפני הרשות והרשם. מה מומלץ לבצע בשלב?. רצוי מאד להתייעץ עם עורך דין מומחה בנושא עיקולים והוצאה לפועל. יש לספק לרשות רק נתונים נכונים ואך ורק נתוני אמת. מדובר במסמך משפטי רב משמעות ולכן חשוב למנוע אי הבנות בין האזרח לרשות. 

חלק 2 הצהרות עורך הדין 

לאחר ההצהרה של האזרח העומד בפני הליכים, ולאחר שפרט את טענותיו או סיפק את הנתונים הנדרשים, מגיע תורו של עורך הדין לחתום על התצהיר. 

להלן נוסח הצהרת עורך הדין 

אני הח"מ …………………………….. תפקיד ………………………………… מאשר/ת בזה כי ביום ………………… הופיע/ה
בפני בלשכת ההוצאה לפועל ב_________________/במשרדי בכתובת_________________
מר/גב' ……………………………….. שזיהיתיו/ה לפי מס' זהות ……………………………..
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/ תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה .

טלפון לבירורים רשות האכיפה והגבייה שירות לקוחות

מספר טלפון של מוקד המידע והשירות, טלפון ראשי: 35592*
לחיוג מטלפון קווי: 073-2055000
שעות פעילות המוקד רשות האכיפה והגבייה 
ימים א' – ה' בין השעות 8:00 – 18:00
ערבי חג בין השעות 8:00 – 12:30

 

הוצאה לפועל תצהיר להורדה טפסים רשות הגבייה והאכיפה

אתר הטפסים של ישראל מאות טפסים להורדה חינם של רשויות, עירייה, טופס גריטת רכבים ומשרד התחבורה. אנו באתר הטפסים להורדה עושים מאמץ לעדכן את הטפסים בזמן אמת ולאפשר להוריד ולהדפיס טפסים מעודכנים.