רשם העמותות ניהול תקין 2021 הנפקה והדפסה

רשם העמותות ניהול תקין 2021 הנפקה והדפסה

בימים אלו הוציא רשם העמותות והתאגידים במשרד המשפטים את שורת התנאים לקבלת אישור ניהול תקין לעמותות רשות ע"ר. להלן פירוט התנאים להדפסת האישורים ישירות מאתר הרשם. רשם העמותות ניהול תקין 2021 

רשם העמותות ניהול תקין 2021

רשם העמותות ניהול תקין 2021

מתי עמותה זכאית לאישור ניהול תקין

בהמשך לפרסום בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין , לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה, הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק, דהיינו, לאחר יום ה-30 ביוני של השנה לגביה מבוקש האישור.

יחד עם זאת זאת קיימים מקרים בהם ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין/אישור על הגשת מסמכים גם לאחר ה- 30.6.2021, כדלקמן:

  • עמותות אשר הגישו את כל הדיווחים השנתיים לשנת 2019 עד ה- 30.6.2021 יוכלו להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין.
  • עמותות אשר מבקשות אישור על הגשת מסמכים בשנתיים הראשונות לפעילותן, יוכלו להגיש בקשה לקבלת אישור על הגשת מסמכים.
  • עמותות אשר קיבלו אישור על הגשת מסמכים ובמהלך שנת 2021 עשויות להיות זכאיות לקבל אישור ניהול תקין (לאחר שמלאו להן שנתיים פעילות) יוכלו להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין.

שינויים במדיניות רשם העמותות 2020 מה חדש בתקנות

לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה, הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק, דהיינו, לאחר יום ה-30 ביוני של השנה לגביה מבוקש האישור.

אולם עמותות שהחלו הליך תיקון ליקויים עם גורם מלווה מטעם רשם העמותות, לא יינתן להן אישור ניהול תקין בטרם חלפו שלושת החודשים הראשונים לליווי, ובטרם הראו כי תיקנו ליקויים עקרוניים.

 מתן אישור ניהול תקין לעמותות בהליך לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה

אישור כאמור יינתן רק לאחר שרשם העמותות ישתכנע, בין היתר על בסיס המידע אשר התקבל אצלו מאת הגורם המלווה לאחר שלושה חודשי ליווי, כי הליקויים המהותיים אשר התוכנית לתיקון ליקויים קבעה שיתוקנו עד למועד האמור, אכן תוקנו. יצוין כי תכנית תיקון הליקויים תכלול הבהרה לגבי הליקויים שתיקונם נדרש כתנאי לבחינת בקשת העמותה לאישור ניהול תקין.
בנוסף, יבחן הרשם, האם העמותה משתפת פעולה באופן מלא עם הליך תיקון הליקויים.

 

אתר רשם העמותות ניהול תקין 2021 הנפקה והדפסה אישורים לעמותות באתר החדש פירוט תנאי הזכאות, הגשת בקשות חדשות, אישור לעמותות חדשות ותשלום אגרות