מס הכנסה טופס 4440 להורדה תצהיר נשואים החיים בנפרד

מס הכנסה טופס 4440 להורדה תצהיר נשואים החיים בנפרד

כאשר בני זוג מפרידים כוחות ומעוניינים להפקיד כוחות מבחינת מיסוי, ללא קשר למעמד המיסוי שלהם- שכירים או עצמאים. עליהם להגיש לפקיד שומה את מס הכנסה טופס 4440 להורדה תצהיר נשואים החיים בנפרד. מעמוד זה ניתן להוריד ולהדפיס את המסמך.  

מס הכנסה טופס 4440 להורדה תצהיר נשואים החיים בנפרד

מס הכנסה טופס 4440 להורדה תצהיר נשואים החיים בנפרד

בני זוג שאינם חיים ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף בדרך קבע (להלן: " פרודים") המבקשים להכיר בשינוי מצבם, מבחינה פיסקאלית( מיסויית), מתבקשים להצהיר על כך לפקיד השומה על גבי טופס זה.

אם קיים מסמך מבית הדין או מבית המשפט המעיד על הפירוד ( תביעה לגירושין, מזונות וכו') יש לצרפו לטופס.

מודגש כי אין די במילוי הטופס כדי לשנות את המעמד המשפחתי הרשום במאגרי המידע של רשות המיסים, אלא על בני הזוג לשכנע את פקיד השומה כי הם חיים בנפרד ואינם מנהלים משק בית משותף.

במקרים בהם שני בני הזוג אינם מעוניינים לחתום יחידו על אותו הטופס, אין מניעה של אחד מהם ימלא את התצהיר בנפרד, יחתום עליו בפני עורך דין, ויחזירו למשרד השומה.

במקרים בהם רק אחד מבני הזוג הגיש את התצהיר, המשרד ישלח טופס תצהיר לבן הזוג האחר, כדי שימלא אותו, יחתום עליו בפני עו"ד, ויחזירו למשרד פקיד השומה.

מבנה הטופס להצרה על חיים כפרודים עבור מס הכנסה

  1. נוסח ההצהרה המשפטית של בני הזוג : אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
    אני ובן/בת זוגי שפרטינו רשומים להלן נשואים זה לזו החל מתאריך __________.
    החל מתאריך ________ אין אנו חיים יחד ואיננו מנהלים משק בית משותף.
  2. חתימת כל אחד מהצדדים 
  3. הצהרה על מקור הכנסה עיקרי בפני פקיד של מס הכנסה  
  4. חתימת עורכי הדין בפני כל אחד מבני הזוג חתם על המסמך. 

הורדת טופס 4440 מעודכן בפורמטים נוחים להדפסה וחתימה

מאתר הטפסים של ישראל, הכולל טפסים מעודכנים של רשות המיסים, טפסים לעורכי דין ונוטריונים, ניתן להוריד ולהדפיס את ההצהרה. הורדת ב PDF ללא תשלום. בנוסף ניתן להוריד את הטופס בפורמט word המאפשר הקלדה של פרטים בגוף הטופס עצמו. 

מס הכנסה טופס 4440 להורדה תצהיר נשואים החיים בנפרד