מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה

מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים הודיע עי הוארכה הוראת השעה של תהליך מינוי הנאמנים הקיים, בענייני יחידים ובענייני תאגידים, עד ליום 01.01.2022. כל המידע אודות מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה באתר החדשות ההוצאה לפועל. 

מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה

מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה

אודות תיקון מספר 5 לחוק חדלות פירעון

ביום 13.07.2021 אושר בכנסת תיקון מספר 5 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018. התיקון מאריך את הוראת השעה הקיימת והמאפשרת מינוי נאמנים ומנהלי הסדרים בהליכי חדלות פירעון, על פי המנגנונים הקיימים כיום.

עוד באתר הוצאה לפועל הנחיות וטפסים

בעת כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובהיעדר התקנת תקנות וכללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים, ובהתאמה לכך אי הקמת וועדות ציבוריות, הורה המחוקק בסעיף 376א לחוק בהוראת שעה, כי מינוי הנאמנים בהליכי חדלות פירעון של יחידים ימשיך להיעשות מתוך מאגר הנאמנים הקיים, ובעניין תאגידים ימשיך הממונה להמליץ לבית המשפט על מועמדים העומדים בתנאי הכשירות שבדין.

הסבר על ההנחיה שנכנסה לתוקף בתחילת השנה

בתחילת שנה זו נכנסו לתוקף תקנות החדלות פירעון ושיקום כלכלי (כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים), התשפ"א-2021, ולפני כשבועיים הושלמה הרכבת הוועדות הציבוריות, ככאלה אשר מכוח סעיפים 37 ו-126 לחוק, יגבשו את רשימות הנאמנים ומנהלי ההסדר בהליכי חדלות פירעון של יחידים ושל תאגידים.

על מנת לאפשר לוועדות הציבוריות לפעול לגיבוש רשימות הנאמנים, בהליך מורכב ורב שלבי שהותווה בתקנות, נדרשה הארכת הוראת השעה. על מנת שעד לכינון רשימות הנאמנים החדשות, יוכלו הממונה, רשמי ההוצאה לפועל, ובתי המשפט, בהתאם לסמכויותיהם שבחוק, להמשיך ולמנות נאמנים בהליכי חדלות פירעון.

בחודשים הקרובים, צפויות הוועדות הציבוריות לפרסם באתר הממונה את דרכי עבודתן ובהמשך לכך הזמנות להיכלל ברשימות הנאמנים, תהליכי קבלה רלוונטיים (כגון: תנאי סף, בחינות מקצועיות, ראיונות אישיים) ועוד, כך שבתחילת שנת 2022 יחלו להיעשות מינויי הנאמנים מתוך הרשימות אשר יגבשו הוועדות הציבוריות.

טפסים של הוצאה לפועל להורדה

טופס 400 הזמנה לחקירת יכולת הוצאה לפועל להורדה

טופס 211  להורדה הוצאה לפועל