טופס מס הכנסה מספר 980

טופס מס הכנסה מספר 980
בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם

18/12/2017 רשות המיסים מס הכנסה פרסמה טופס מס הכנסה מספר 980 המשמש להגשת בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם. 

טופס מס הכנסה מספר 980 להדפסה 

בטופס נדרש לפרט את חברת האם וחברת הבת הממוזגת לתוכה בסעיף 2 לחלק א' להלן, מבקשות את אישורך (להלן: "הבקשה"), כי העברת כל הנכסים והתחייבויות של חברה מעבירה לחברה קולטת וחיסול החברה המעבירה ללא פירוק, בהתאם לצו מיזוג או בהתאם לפרק הראשון בחלק השמיני בחוק
החברות (להלן: "מיזוג"), כהגדרת מונחים אלו בסעיף 1 להגדרת מיזוג בסעיף 103 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961) להלן: "פקודה"), והכל כמפורט בבקשה זו, עומד בתנאים המפורטים בסעיף 103ג1.

1. טופס מס הכנסה מספר 980 להדפסה

2. טופס 103ט מז הכנסה בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל

tofes אתר הטפסים של ישראל מאפשר לכם להדפיס ולצפות במאות טפסים של מס הכנסה ביטוח לאומי ועוד רשויות ללא תשלום ולקבל הדרכה באתר כיצד להכין טפסים תקינים למשלוח . האתר עוסק בהכנת טפסים לרושיות מיצוי זכויות ביטוח לאומי  , החזרי מס הכנסה לשכירים ואיתור כספים אבודים בחברות ביטוח קופות גמל וקרנות השתלמות לצד איתור ירושות