טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

טופס הצהרה על אי שימוש ברכב להדפסה והורדה למחשב וטלפון נייד 

לטופסי משרד התחבורה ישנה משמעות משפטית רחבת היקף. כמו גם משמעות כספית. אחד הטפסים החשובים בעת אי שימוש בכלי נייד הוא טופס על אי שימוש ברכב עליו יש להצהיר בפני עורך דין טרם הגשה למשרד התחבורה. טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

 

נוסח וסוגי חתימות טופס הצהרה על אי שימוש ברכב להדפסה והורדה

האזרח שמגיש את הטופס או מורשה חתימה במידה ומדובר בתאגיד מצהירים כי לא נעשה שימוש ברכב מאז שפג תוקף רישיון רכב וכן אישור להעביר את המידע למאגרי הנתונים של מדינת ישראל והוצאה לפועל ככל שנדרש ( רשות האכיפה והגבייה ).
טופס הצהרה על אי שימוש ברכב להדפסה והורדה למחשב וטלפון נייד טופסי משרד התחבורה

טופס הצהרה על אי שימוש ברכב להדפסה והורדה למחשב וטלפון נייד טופסי משרד התחבורה

על מצהירים כאשר חותמים על הטופס של משרד התחבורה?

ידוע לי כי נכונות הצהרתי תבדק ובחתימתי זו אני מאשר למדינה לבדוק את נכונות הצהרתי בכל מאגרי המידע שברשותה.
או הובאו לידיעתה ואני מוותר על כל טענה בנושא. במידה וימצא כי נעשה שימוש ברכב בתקופה המוצהרת.
אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק והחוב בגין הרכב יועבר מיידית לטיפול רשות האכיפה והגביה. פרטי הבעלים הרשומים של הרכב שם משפחה ושם פרטי / שם חברה: מספר תעודת זהות / ח.פ חברה: חתימת בעל הרכב חתימת עו"ד.
אני הח"מ, עו"ד מספר רשיון מאשר בזאת כי ביום הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב  מר/גב' שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז.  וכבעלי רכב שמספרו ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

תאריך חתימה וחותמת עו"ד

ככל שמדובר בבעלות תאגיד הריני מאשר כי המצהיר/ה מורשה חתימה בשם התאגיד לעניין זה. טופס הצהרה על אי שימוש אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי לא בוצע שימוש בכלי שמספרו מאז פג תוקף רשיונו בתאריך או מיום.
ידוע לי כי נכונות הצהרתי תבדק ובחתימתי זו אני מאשר למדינה לבדוק את נכונות הצהרתי בכל מאגרי המידע שברשותה.
או הובאו לידיעתה ואני מוותר על כל טענה בנושא. במידה וימצא כי נעשה נסיעה בכלי רכב בתקופה המוצהרת. 
להורדה מאתר טפסים של משרד התחבורה