FATCA פטקה חשבון בארצות הברית

FATCA פטקה חשבון בארצות הברית מנהלים חשבון בארצות הברית? רשות המיסים תקבל עליכם מידע 

​לאחר שכחלק מיישום הסכם ה -FATCA הועברו לרשויות המס בארה"ב, במהלך החודשים נובמבר ודצמבר 2016, נתונים לגבי חשבונות בבעלות תושבי או אזרחי ארה"ב, כפי שזוהו ודווחו על ידי המוסדות הפיננסיים בישראל לשנים 2014 ו – 2015, קיבלה רשות המסים לידיה בימים האחרונים מידע על הנוגע למעלה מ- 35 אלף חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסים בארה"ב. אז מה חדש?. לא מעט עסקאות פיננסיות בישראל מצריכות חתימה על טפסים והצהרות על היעדר חשבון בגבולות ארצות הברית של אמריקה. את הטפסים תוכלו להוריד מעמוד זה.

טופס W8 לציות הוראות פטקה טופס להדפסה  fw8ben טופס W8 פטקה fatca form

States Tax Withholding and Reporting (Individuals) Owner for UnitedCertificate of Foreign Status of Beneficial

fw9 פטקה טופס W9

 

FATCA פטקה חשבון בארצות הברית

FATCA פטקה חשבון בארצות הברית

הסכם הפטקה fatca  מה זה אומר ואיך זה משפיע עליכם  ?

 FATCA פטקה חשבון בארצות הברית שימו לב 

כזכור, ממשלות ישראל וארה"ב חתמו ביום 30 ביוני 2014 על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת ה- (Foreign Accounts Tax Compliance Act ) FATCA ובמהלך שנת 2016 חתמה היחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים כרשות מוסמכת על הסכם ליישום הסכם ה- FATCA עם ה- IRS האמריקאי. הסכמים אילו מסדירים את העברת המידע ל- IRS (רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים בישראל, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל.

כעת המידע יזרום בשני הכיוונים !

בהמשך לחתימה הושגו הסכמות גם על העברת גומלין של מידע פיננסי מרשות המס האמריקאית לישראלית ביחס לחשבונות בנק של ישראלים בארה"ב.

בהתאם לחוק, תושב ישראל רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח לרשות המסים על ההכנסות שהופקו בו (ריבית, דיבידנד, רווחי הון וכו'). הרשומות שהתקבלו מהאמריקאים כוללות מגוון פרטים הנוגעים לאותם בעלי חשבון תושבי ישראל וכן פרטים הנוגעים לאותם חשבונות. רשות המסים תבחן ותמיין את המידע ותשווה לדיווחים של אותם ישראלים לרשויות המס. בתהליך מיון המידע יזוהו אלה מבין הלקוחות שבהתנהלותם השוטפת מול הרשות כללו דווח על החשבונות וכן, אלו שדווחו על קיום החשבון במסגרת הליך הגילוי מרצון.

יצוין, כי בהמשך לקבלת המידע הנוכחי ובהתאם להסכם, צפויה רשות המסים לקבל מידע אוטומטי מרשות המס האמריקאית, מידי שנה, וזאת כחלק מהמהלך העולמי להרחבת השקיפות וחילופי המידע בין רשויות מס.

ועכשיו – המידע על חשבונות זורם ממדינות ה OECD לישראל והפוך 

הליך זה של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל הפועלים מחוץ לישראל במסגרת ה – FATCA הינו חלק ממהלך רחב יותר של קבלת מידע פיננסי על תושבי ישראל, הכולל קבלת מידע ממדינות רבות במסגרת הסכם ה – CRS (Common Reporting Standard )הקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים שיזם ארגון ה – . OECD במאי האחרון חתם מנהל רשות המסים, משה אשר, על הסכם רשויות מוסמכות ליישום הסכם ה – CRS לצורך חילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי. על פי הסכם זה צפויה ישראל להחליף מידע עם מדינות שונות לגבי יתרות לשנת 2017 עד ספטמבר 2018.

לטופסי פטקה מעודכנים לחצו כאן