הוצאה לפועל פגרת קיץ 2021: תאריכים, פעילות, דיונים חריגים

הוצאה לפועל פגרת קיץ 2021: תאריכים, פעילות, דיונים חריגים

בימים אלו פרוסמו הנחיות הפעילות לקראת חופשת הקיץ של משרדי רשות האכיפה והגבייה. מידע אודות הוצאה לפועל פגרת קיץ 2021: תאריכים, פעילות, דיונים חריגים וטפסים להורדה. עניינים חריגים שיטופלו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בתקופת פגרת הקיץ.

הוצאה לפועל פגרת קיץ 2021

הוצאה לפועל פגרת קיץ 2021

מתי מתקיימת פגרת קיץ בלשכות ההוצאות לפועל?

חופשת הקיץ לשנת תשפ"א (להלן: "הפגרה) תחול מיום 20 באוגוסט 2021 (י"ב אלול תשפ"א) ועד ליום 5 בספטמבר 2021 (כ"ח אלול תשפ"א)

אלו דיונים חריגים יתקיימו ברשות האכיפה והגבייה?

לאחר שהוגשה בקשה במערכת הממונט, רק במקרים שהוגשה בקשה דחופה העומדת בקריטריונים המפורטים בהוראות הממונה סעיף ב'2 להלן, יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד חדלות פירעון בטלפון 5067* על מנת שהבקשה תטופל בהקדם.

עוד באתר – הוצאה לפועל טפסים ומידע 

הוראות הממונה בדבר סוגי עניינים שיישמעו בתקופת פגרת הקיץ תשפ"א

 1. לפי הוראת תקנה 157 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019 , להלן: "תקנות חדלות פירעון" אלו סוגי העניינים אשר יידונו בפני הממונה, במהלך פגרת הקיץ, אשר קבועה בתקנה 155 לתקנות חדלות פירעון.
 2. בקשה למתן צו לפתיחת הליכים המוגשת על ידי יחיד, לפי סעיף 104 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
 3. בקשה דחופה של יחיד לפי סעיף 143 או 169 לחוק, בעניין ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת היחיד מקבלה או החזקה של דרכון או תעודת מעבר. לעניין זה, ייראו את בקשת היחיד כדחופה, אם מועד היציאה מהארץ הוא בתקופת הפגרה או עד 3 ימים לאחר תום הפגרה, וכן אם הבקשה הינה בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, היא בשל אחת מהסיבות המפורטות להלן:
  א. הליך רפואי שעל היחיד לבצעו בחוץ לארץ ושיש דחיפות בביצועו בתקופת הפגרה.
  ב. הליך רפואי של הורה, אח, אחות, בן, בת, בן זוג של היחיד, שיש לבצעו בחוץ לארץ ושיש דחיפות בביצועו בתקופת הפגרה, תוך פירוט ההצדקה לכך שעל היחיד להתלוות
  לקרוב משפחתו וכי אין קרוב משפחה אחר היכול לעשות זאת במקומו.
  ג. הלוויה של הורה, אח, אחות, בן, בת, בן זוג של היחיד.
  ד. דיון משפטי דחוף בחוץ לארץ המצריך יציאת היחיד ובלבד שהצו הדורש את נוכחות. היחיד התקבל עד 48 שעות לפני מועד הפגרה.
  ה. פעילות מבצעית של היחיד מטעם המדינה ומוסדותיה;
  ו. יציאה של היחיד שהינו חייל בודד לביקור משפחתי בחוץ לארץ.
  ג. סמכות הממונה לדון בעניינים שאינם סובלים דיחוי. אין באמור בהוראות שלעיל, כדי לגרוע מהוראת תקנה 156 לתקנות חדלות פירעון, הקובעת כי הממונה ידון בפגרה בעניינים מסוימים שהובאו בפניו, ואשר הונחה דעתו, כי אינם סובלים דיחוי. הואיל וביום 2021.09.06 יחול ערב ראש השנה תשפ"ב, אזי מניין ימים לטיפול הממונה בבקשות
  אחרות אשר יוגשו לממונה במהלך פגרת הקיץ יחל ביום 2021.09.09.