טופס 6111 להורדה נספח לדו"ח השנתי מעודכן 2022-2023

טופס 6111 להורדה נספח לדו"ח השנתי מעודכן 2022-2023

אחד הטפסים החשובים בתחום המיסוי והגדת שוחות שנתיים. מה במדריך המס?.טופס 6111 להורדה נספח לדו"ח השנתי מעודכן 2022-2023. למי מתאים?.  חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ – 300,000 ש"ח כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג – 1973, פטורים ממילוי הטופס 6111

מי צריך להגיש את הנספח טופס 6111 להורדה נספח לדו"ח השנתי

אם אתם נכללים ברשימת בעלי עסקים שמחזור עסקיהם עולה על 300,000 ₪ בשנה (כולל מע"מ), מחויבים על פי פקודת מס הכנסה להגיש את טופס 6111, המכיל את נתוני הדו"חות הכספיים (דו"ח רווח והפסד ודו"ח ההתאמה למס, מאזן) באופן אחיד, מפורט ומקודד

למי יש פטור מהגשת הטופס בדוח השנתי

מוסדות ציבוריים, בנקים, חברות ביטוח, שותפות נפט, נאמנויות וחקלאים – פטורים מהגשת נספח זה לדו"ח השנתי.

עוד באתר ביטול קנסות חניה ומשטרה 2023

דוגמא לסעיפי הוצאות בטופס ובדוח שנתי לרשות המיסים 

ואותן יש למלא ככל שהיו הוצאות כאלו בשנת המס מילוי טופס 6111 נחשב לשיאה של שנת המס של החברה ויש לו משמעות קריטית על שיעור המס שעל החברה יהיה לשלם

מתן השירותים וביצוע עבודות 1300
מלאי בסוף התקופה 1450
מלאי בתחילת התקופה 1400
עלויות אחרות 1390
קניות מצדדים קשורים בארץ 1371
הוצאות לאחריות ולתביעות 1360
הפרשי שער בגין קניות במטבע חוץ 1350
קניית וקניות מוכרות בהוצאות

סחורות בחו"ל 1340
חומרי גלם וחומרי בנייה בארץ ובחו"ל 1330
סחורה בארץ 1320
עבודות חוץ וקבלני משנה 1310
נילוות לשכר עבודה 1307
נתוני רווח והפסד
הכנסות ממכירות ומתן שירותים
סה"כ הכנסות ממכירות, מתן שירותים וביצוע עבודות 1000
ממכירות לחו"ל 1020
הכנסות שיש להכליל בדוח השנתי בטופס זה

אחרות 1090
מצדדים קשורים בארץ 1051
ממתן שירותים בחו"ל 1040
ממתן שירותים בארץ 1030
הכנסה מביצוע עבודות כקבלן מבצע 1025
ממכירות מבנים כקבלן בונה 1015
ממכירות בארץ
עלויות ייצור ועלויות אצל קבלן בונה
נילוות לשכר עבודה ייצור 2012
הוצאות

ציוד מתכלה 2035

הובלה ואחסנה 2040
אריזה 2045
אחזקה ותיקונים 2050
מחקר ופיתוח 2055
ביטוחים 2060
דמי שכירות וניהול נכסים 2070
מסים ואגרות 2075
בגדי עבודה 2085
עלויות ייצור אחרות 2090
מלאי תחילת תקופה 2005
עלות קרקעות ופיתוח אצל קבלן בונה 2015
עבודות חוץ וקבלני משנה 2020
הוצאות אחראיות ותביעות 2025
פחת 2080
הוצאות חרושת וחומרי בנייה 2030
מלאי בסוף תקופה 2095
שונות נטו 3190
פרסום וקידום מכירות 3120
עמלות וכרטיסי אשראי 3100
חשמל ומים 3090
בגדי עבודה 3085
פחת 3080
מכרזים, ירידים ותערוכות 3075
דמי שכירות וניהול נכסים 3070
אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) 3066
נסיעות 3060

איזה הוצאות נכללות בדוח?.

מחקר ופיתוח 3055
אחזקה ותיקונים 3050
אריזה 3045
תמלוגים (זכויות הפצה) 3040
עמלות ובונוסים לסוכנים עצמאים 3030
ביטוחים 3025
הוצאות לקבלני משנה 3020
שכר עבודה 3011
הובלה ואחסנה 3015
הוצאות דלק (לפני החזרים) 3067
החזר בלו על דלק 3068
סה"כ הוצאות מכירה 3000
סה"כ עלויות ייצור ועלויות אצל קבלן בונה 2000
עלות מכירה
החזר בלו על דלק 2068
דלק (לפני החזרים) 2067
אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) 2066
שכר עבודה ייצור 2011
נילוות לשכר עבודה 3012