טופס 6111

טופס 6111

נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד לשנת המס 2015 נתוני הדוחות הכספיים, מאזן, רווח והפסד ודו"ח ההתאמה למס 6111 חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ – 300,000 ש"ח כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג – 1973, פטורים ממילוי הטופס 6111

טופס 6111 להורדה

טופס 6111 אקסל
מילוי טופס 6111
טופס 6111 מי חייב

דוגמא לסעיפי הוצאות בטופס 6111 ואותן יש למלא ככל שהיו הוצאות כאלו בשנת המס מילוי טופס 6111 נחשב לשיאה של שנת המס של החברה ויש לו משמעות קריטית על שיעור המס שעל החברה יהיה לשלם

מתן השירותים וביצוע עבודות 1300
מלאי בסוף התקופה 1450
מלאי בתחילת התקופה 1400
עלויות אחרות 1390
קניות מצדדים קשורים בארץ 1371
הוצאות לאחריות ולתביעות 1360
הפרשי שער בגין קניות במטבע חוץ 1350
קניית סחורות בחו"ל 1340
קניות חומרי גלם וחומרי בנייה בארץ ובחו"ל 1330
קניות סחורה בארץ 1320
עבודות חוץ וקבלני משנה 1310
נילוות לשכר עבודה 1307
נתוני רווח והפסד
הכנסות ממכירות ומתן שירותים
סה"כ הכנסות ממכירות, מתן שירותים וביצוע עבודות 1000
ממכירות לחו"ל 1020
הכנסות אחרות 1090
הכנסות מצדדים קשורים בארץ 1051
הכנסות ממתן שירותים בחו"ל 1040
הכנסות ממתן שירותים בארץ 1030
הכנסה מביצוע עבודות כקבלן מבצע 1025
הכנסות ממכירות מבנים כקבלן בונה 1015
ממכירות בארץ
עלויות ייצור ועלויות אצל קבלן בונה
נילוות לשכר עבודה ייצור 2012
הוצאות ציוד מתכלה 2035
הוצאות הובלה ואחסנה 2040
הוצאות אריזה 2045
הוצאות אחזקה ותיקונים 2050
הוצאות מחקר ופיתוח 2055
ביטוחים 2060
דמי שכירות וניהול נכסים 2070
מסים ואגרות 2075
בגדי עבודה 2085
עלויות ייצור אחרות 2090
מלאי תחילת תקופה 2005
עלות קרקעות ופיתוח אצל קבלן בונה 2015
עבודות חוץ וקבלני משנה 2020
הוצאות אחראיות ותביעות 2025
פחת 2080
הוצאות חרושת וחומרי בנייה 2030
מלאי בסוף תקופה 2095
שונות נטו 3190
פרסום וקידום מכירות 3120
עמלות וכרטיסי אשראי 3100
חשמל ומים 3090
בגדי עבודה 3085
פחת 3080
מכרזים, ירידים ותערוכות 3075
דמי שכירות וניהול נכסים 3070
אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) 3066
נסיעות 3060
הוצאות מחקר ופיתוח 3055
הוצאות אחזקה ותיקונים 3050
הוצאות אריזה 3045
תמלוגים (זכויות הפצה) 3040
עמלות ובונוסים לסוכנים עצמאים 3030
ביטוחים 3025
הוצאות לקבלני משנה 3020
שכר עבודה 3011
הוצאות הובלה ואחסנה 3015
הוצאות דלק (לפני החזרים) 3067
החזר בלו על דלק 3068
סה"כ הוצאות מכירה 3000
סה"כ עלויות ייצור ועלויות אצל קבלן בונה 2000
הוצאות מכירה
החזר בלו על דלק 2068
הוצאות דלק (לפני החזרים) 2067
אחזקת רכב והובלות (ללא דלק) 2066
שכר עבודה ייצור 2011
נילוות לשכר עבודה 3012