טופס 50 מס הכנסה

טופס 50 מס הכנסהטופס להורדה טפסים להורדה

מעמוד זה ניתן להוריד טופס 50 מס הכנסה בסוף העמוד 

גוף מפרסם רשות המיסים של ישראל
משתמשים רלוונטיים קבלנים חברות בנייה בישראל

תוכן טופס 50 מס הכנסה הצהרת מנהלי החברה כי:
1 .החברה הינה חברה תושבת ישראל, והגישה לשלטונות המס את כל הדו"חות שהיא חייבת בהגשתם.
2 .במשך שנת המס הנוכחית ושלוש השנים שקדמו לה, החברה היא קבלן בונה ומדווחת על הכנסותיה ממכירת בניינים בהתאם לסעיף 8א לפקודת מס הכנסה
3 .החברה איננה איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין שבח, מכירה ורכישה( התשכ"ג – 1963.
4 .החברה נמצאת / לא נמצאת בהליכי פירוק או כינוס.
5 .החברה לא ביקשה להיחשב חברה משפחתית בשנת המס.
6 .החברה הינה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים במשרד השיכון )יש לצרף רישיון בר תוקף ו/או המצאת רישיון בר תוקף של הקבלן הראשי בפרויקט.
7 .צפי הכנסות לפרוייקט .
8 .עם הגשת הדוח השנתי, יוגש דיווח לפקיד השומה על כל המכירות של המלאי העסקי שקיבלו פטור בשנת המס מכוח סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה התשכ"ג – 1963אליה התייחס הדוח השנתי.
9 .החברה לא תעשה שימוש באישור במכירת הרכוש הקבוע שלה, ובמכירות לצדדים קשורים.
10 .ידוע לי שמתן האישור לפרויקט ותוקפו יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המיסים מס הכנסה https://taxes.gov.il/Pages/HomePage.aspx

להורדה של טופס 50 מס הכנסה בקשה לפרויקט לחצו כאן 

מתקן לטיפול בנחירות מתאים לגברים ונשים פתרון לנחירות חזקות

[si-contact-form form='1']